LCA analiza in ESRS

LCA analysis and ESRS

Evropski standardi poročanja o trajnostnem razvoju (ESRS) igrajo ključno vlogo pri vodenju in oblikovanju trajnostnega razvoja podjetij. V središču te preobrazbe je ocena življenjskega cikla (LCA), zmogljivo orodje, ki ponuja vpogled v vplive na okolje v različnih panogah. Ta članek raziskuje simbiotično razmerje med LCA in ESRS, pri čemer poudarja vse večji pomen LCA na področju poročanja o trajnosti.

Direktiva CSRD in ESRS: kratek pregled

Direktiva CSRD, ki jo je aprila 2021 predlagala Evropska komisija, želi graditi na temeljih, ki jih je postavila NFRD, z uvedbo bolj celovitega in standardiziranega okvira za poročanje o trajnosti v EU. Cilj te direktive je uskladiti zahteve glede poročanja z globalnimi standardi trajnosti, kot so standardi poročanja o trajnostnem razvoju, ki sta jih razvila Globalna pobuda za poročanje (GRI) in Delovna skupina za finančna razkritja, povezana s podnebjem (TCFD).

Eden od ključnih ciljev CSRD je povečati preglednost in primerljivost nefinančnih informacij, ki jih posredujejo podjetja, s čimer se vlagateljem, deležnikom in javnosti omogoči sprejemanje informiranih odločitev o trajnostni uspešnosti podjetja. Da bi to dosegli, CSRD uvaja več novih zahtev za poročanje in poudarja pomen razkritja informacij, povezanih z okoljskimi, družbenimi in upravljavskimi dejavniki (ESG).

Evropski standardi za poročanje o trajnostnem razvoju (ESRS) so osrednja sestavina agende EU o trajnostnem razvoju, namenjeni povečanju preglednosti in primerljivosti poročanja o trajnostnem razvoju podjetij. Medtem ko so bila številna področja poročanja, ki so bila prvotno predlagana kot obvezna za podjetja, pred sprejetjem zmanjšana na prostovoljna, je Evropska komisija dejala, da želi doseči ravnovesje med omejevanjem bremena poročanja za podjetja in jim omogočiti, da pokažejo svoja prizadevanja za trajnost.

Vloga LCA analize v CSRD

Ocena življenjskega cikla (LCA) je sistematičen pristop za ocenjevanje okoljskih vplivov izdelka ali storitve v celotnem življenjskem ciklu, od pridobivanja surovin do proizvodnje, uporabe in odlaganja. LCA ni nov koncept, vendar njegova vključitev kot vidnega elementa v CSRD odraža naraščajoče priznanje njegovega pomena pri ocenjevanju in upravljanju okoljskega odtisa podjetij.

V skladu s CSRD se od podjetij pričakuje, da vključijo vidike trajnosti v svoje glavne poslovne strategije in operacije. Analiza LCA igra ključno vlogo pri tej integraciji, saj zagotavlja celovito in znanstveno utemeljeno metodologijo za merjenje in poročanje o vplivih na okolje, povezanih z izdelki ali storitvami podjetja.

Zakaj je LCA ključni del nefinančnega poročanja

Celostna okoljska ocena: LCA ponuja celovit pogled na vpliv izdelka ali storitve na okolje, pri čemer upošteva dejavnike, kot so poraba virov, emisije, poraba energije in nastajanje odpadkov v vsaki fazi življenjskega cikla. Ta celovita ocena omogoča podjetjem, da prepoznajo in prednostno razvrstijo področja za izboljšave ter sprejmejo informirane odločitve za zmanjšanje svojega okoljskega odtisa.

Verodostojni in primerljivi podatki: rezultati LCA temeljijo na standardiziranih metodologijah in podatkih, zaradi česar so verodostojni in primerljivi v različnih panogah in sektorjih. Ta standardizacija je usklajena s ciljem CSRD za izboljšanje preglednosti in primerljivosti v poročanju o trajnosti, kar zainteresiranim stranem omogoča, da bolje ocenijo okoljsko uspešnost podjetja.

Zmanjšanje tveganja in prepoznavanje priložnosti: analiza LCA podjetjem ne pomaga le prepoznati okoljska tveganja, ampak tudi izpostavlja potencialne priložnosti za inovacije in trajnostni razvoj izdelkov. Z razumevanjem okoljskih vročih točk v svojem delovanju lahko podjetja proaktivno ublažijo tveganja in izkoristijo tržne trende, ki jih vodi trajnost.

Skladnost s predpisi: Ker CSRD daje večji poudarek okoljskemu razkritju, lahko podjetja, ki vključijo LCA v svoje poročanje, zagotovijo skladnost z zahtevami direktive. Analiza LCA zagotavlja potrebne podatke za poročanje o okoljskih kazalnikih, kot so emisije toplogrednih plinov, raba vode in raba zemljišč, ki so osrednjega pomena za cilje CSRD.

Pomen LCA za dobavitelje proizvajalcev končnih izdelkov

Dobavitelji igrajo ključno vlogo na trajnostni poti proizvajalcev končnih izdelkov. Kot podjetja na zgornjem delu dobavne verige prispevajo k skupnemu okoljskemu odtisu končnega izdelka. Zato integracija analize LCA ni omejena samo na proizvajalce končnih izdelkov; razširi se tudi na njihove dobavitelje. Tukaj je razlog, zakaj je LCA pomemben za dobavitelje:

Preglednost dobavne verige: Analiza LCA pomaga dobaviteljem razumeti vpliv njihovih izdelkov ali storitev na okolje. To znanje jim omogoča, da prepoznajo področja, na katerih lahko zmanjšajo svoj odtis, sodelujejo s strankami pri razvoju bolj trajnostnih rešitev in svojim strankam zagotovijo preglednost glede okoljske učinkovitosti njihove ponudbe.

Sodelovanje in inovacije: Dobavitelji, ki proaktivno uporabljajo LCA, lahko sodelujejo s svojimi strankami pri razvoju okolju prijaznejših izdelkov ali procesov. S ponudbo trajnostnih alternativ in spodbujanjem inovacij lahko dobavitelji okrepijo svoje odnose s proizvajalci končnih izdelkov, ki dajejo prednost trajnosti v svoji dobavni verigi.

Skladnost s predpisi: tako kot za proizvajalce končnih izdelkov veljajo regulativne zahteve v skladu z CSRD, se lahko tudi dobavitelji soočijo z obveznostmi poročanja, zlasti če so velika podjetja ali podjetja, ki kotirajo na borzi. Integracija analize LCA v njihova trajnostna poročila lahko dobaviteljem pomaga zagotoviti skladnost in ohraniti njihovo konkurenčnost na trgu.

Kdo in kdaj?

Z nekaterimi izjemami se CSRD uporablja za vsa velika podjetja, ki kotirajo na borzi, kakor tudi za vsa tista podjetja, ki ne kotirajo na borzi, vendar izpolnjujejo vsaj dve od naslednjih meril:

  • Bilančna vsota več kot 20 milijonov evrov
  • Več kot 40 milijonov evrov čistega prometa
  • Povprečno število zaposlenih v poslovnem letu več kot 250

Skladnost z novimi predpisi o poročanju bo CSRD uvedena sčasoma, odvisno od profila organizacije:

  • Januar 2024: podjetja, za katera že velja Direktiva o nefinančnem poročanju (poročanje v letu 2025 na podlagi podatkov iz leta 2024)
  • Januar 2025: velika podjetja, za katera trenutno ne velja direktiva o nefinančnem poročanju (poročanje v letu 2026 na podlagi podatkov iz leta 2025)
  • Januar 2026: MSP in druga podjetja, ki kotirajo na borzi (poročanje v letu 2027 glede na podatke iz leta 2026)
  • Januar 2028: podjetja zunaj EU s pomembnimi podjetji v EU (poročanje v letu 2029 glede na podatke iz leta 2028)

Treba je omeniti, da so nekaterim malim in srednjim podjetjem bila odobrena tri dodatna leta za doseganje skladnosti s CSRD in se lahko do leta 2028 odpovejo.

Zaključek

Direktiva CSRD predstavlja pomemben korak naprej pri napredku standardov poročanja o trajnostnem razvoju v EU. V okviru te direktive se analiza življenjskega cikla (LCA) pojavlja kot ključno orodje za podjetja, ki želijo pregledno razkriti svoje vplive na okolje. LCA zagotavlja celovito, standardizirano in verodostojno metodo za ocenjevanje in poročanje o okoljskem odtisu izdelka ali storitve.

Poleg tega LCA ni omejen samo na proizvajalce končnih izdelkov. Dobavitelji v proizvodni verigi imajo tudi koristi od vključitve LCA v svoja prizadevanja za trajnost. To jim omogoča, da povečajo preglednost, sodelujejo s strankami pri trajnostnih rešitvah in zagotovijo skladnost s predpisi.

V obdobju, ko sta skrb za okolje in trajnost najpomembnejša, je analiza LCA pripravljena igrati osrednjo vlogo pri pomoči podjetjem pri krmarjenju v zapleteni pokrajini nefinančnega poročanja ter prispevati k bolj trajnostni in pregledni prihodnosti za podjetja v Evropski uniji in zunaj nje.

 

Contact form
za več informacij glede LCA analiz, Trajnostnega poročanja in programske rešitve za mala, srednja in velika podjetja.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Which services are you interested in?